• Facebook Twitter

Carlistes de Catalunya

Carlistes de Catalunya és un moviment nacional català a favor del carlisme legítim representat políticament de forma principal pel Partit Carlista.

Com a tal té un projecte socialment basat en el socialisme autogestionari.

Com a tal té un projecte nacionalment basat en el dret a l'autodeterminació per a Catalunya i la resta de pobles de les Espanyes; així com pel federalisme.

Com a tal reconeix com a legítimes les aspiracions de Carles Xavier I de Borbó Parma al tron.

divendres, 6 d’octubre del 2017

Missatge del Rei: "La meva profunda solidaritat amb els qui estan patint les conseqüències de l'enfrontament creat per aquest clima de tensió"

Als meus estimats carlistes:

Durant els darrers mesos, i especialment des del passat mes d'agost en el qual el terrorisme va colpejar criminalment Barcelona, ​​ciutat a la qual tinc especial afecte i de la qual no puc parlar si no és amb extrem afecte per ser la ciutat en la qual va morir el meu pare, Carles Hug, i en la qual l'any passat us vaig presentar al meu fill, Carles Enric; he estat molt pendent dels esdeveniments que se succeïen a les Espanyes sense voler manifestar-me per tenir l'esperança que els polítics elegits democràticament per tots els ciutadans complirien amb les seves obligacions buscant la trobada i no l'enfrontament.

Lamentablement no ha estat així, i davant els esdeveniments que es desenvolupen, conscient de les obligacions que recauen sobre la meva com a representant del llegat històric de la Dinastia carlista, amb la memòria dels meus antecessors, amb la lleialtat sacrificada i persistent que cap a ells van mostrar milers i milers d'espanyols durant dos segles, i en definitiva amb el significat històric del Carlisme, però també com a ciutadà espanyol i europeu, em impel·leixen a traslladar i compartir amb vosaltres les següents reflexions per tal de contribuir a esbossar un camí diferent al de l' enfrontament ja previst.

Recordem la nostra proposta tradicional, que és més necessària que mai. El federalisme, com a expressió actualitzada de la foralitat dels vells regnes, és la solució que pot canalitzar les aspiracions de les diferents nacionalitats que conviuen a les Espanyes.

El moment concret que vivim és preocupant. La situació que es dóna a Catalunya està demostrant que les autoritats polítiques, tant del Govern espanyol com les de la Generalitat, ens condueixen a un escenari de confrontació i fractura. I en cap cas és admissible que aquells que tenen la responsabilitat de governar perdin el control sobre els esdeveniments.

La crisi oberta actualment ha pres tal deriva que cal recordar que la prioritat fonamental que cal defensar, i defensar des d'ambdós costats del conflicte, és la Concòrdia. Si aquesta concòrdia es trenca desapareixerà tota la resta, desapareixerà la legalitat, desapareixerà el sentit de comunitat i desapareixerà la possibilitat de solucionar qualsevol tipus de problema, obrint-se pas en les nostres estimades Espanyes tota mena de sentiments negatius dels quals seran esclaves les generacions futures. Estic convençut que la immensa majoria dels ciutadans, volen un diàleg serè que desemboqui en un pacte. I aquest acord encara és possible dins el marc d'una Constitució actualitzada i del respecte a les aspiracions del poble català. Aquest diàleg, des de la voluntat d'aconseguir la concòrdia, ha de tenir lloc ara, abans que sigui massa tard. Estic segur que així, i només així, s'aconseguirà la pau immediata, futura i duradora.

Per tot l'exposat, demano als meus lleials carlistes que, qualsevol que siguin els seus sentiments i sensibilitats, s'abstinguin de participar en actes d'enfrontament que puguin produir-se, i que davant qualsevol conat de violència ofereixin, en la mesura de les seves possibilitats, la seva mediació. No siguem nosaltres els que polaritzem la situació. Hem de ser la veu de la calma i de la raó. Comprenc les profundes emocions que la situació d'avui pot desencadenar, però hem de mirar a la nostra Història i treure les lliçons que ella ens ofereix. La violència no porta a solucions duradores.
Demano a tots els espanyols que mirin al seu voltant i comprenguin que no hi ha cap "ells" perquè tots som un "nosaltres".

Demano als representants polítics que tinguin la valentia i la grandesa de reconduir la perillosa situació a la qual han portat a Catalunya i a la resta de les Espanyes, per les vies de la concòrdia i de la negociació.

La meva profunda solidaritat amb els qui estan patint les conseqüències de l'enfrontament creat per aquest clima de tensió.


Donat a 5 d'Octubre de 2017
Carles Xavier I

Read more »

Mensaje del Rey: "Concordia... La violencia no lleva a soluciones duraderas"
A mis queridos carlistas:

Durante los últimos meses, y especialmente desde el pasado mes de agosto en el cual el terrorismo golpeó criminalmente Barcelona, ciudad a la que tengo especial afecto y de la que no puedo hablar si no es con extremo cariño por ser la ciudad en la que falleció mi padre, Carlos Hugo, y en la que el año pasado os presenté a mi hijo, Carlos Enrique; he estado muy pendiente de los acontecimientos que se sucedían en las Españas sin querer manifestarme por tener la esperanza de que los políticos elegidos democráticamente por todos los ciudadanos cumplirían con sus obligaciones buscando el encuentro y no el enfrentamiento.Lamentablemente no ha sido así, y ante los acontecimientos que se vienen desarrollando, consciente de las obligaciones que recaen sobre mi como representante del legado histórico de la Dinastía carlista, con la memoria de mis antecesores, con la lealtad sacrificada y persistente que hacia ellos mostraron miles y miles de españoles durante dos siglos, y en definitiva con el significado histórico del Carlismo, pero también como ciudadano español y europeo, me impelen a trasladar y compartir con vosotros las siguientes reflexiones con el fin de contribuir a esbozar un camino diferente al del enfrentamiento ya previsto.Recordemos nuestra propuesta tradicional, que es más necesaria que nunca. El federalismo, como expresión actualizada de la foralidad de los viejos reinos, es la solución que puede encauzar las aspiraciones de las distintas nacionalidades que conviven en las Españas.El momento concreto que vivimos es preocupante. La situación que se da en Cataluña está demostrando que las autoridades políticas, tanto del Gobierno español como las de la Generalitat, nos conducen a un escenario de confrontación y fractura. Y en ningún caso es admisible que aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar pierdan el control sobre los acontecimientos.La crisis abierta actualmente ha tomado tal deriva que es preciso recordar que la prioridad fundamental que hay que defender, y defender desde ambos lados del conflicto, es la Concordia. Si esa concordia se rompe desaparecerá todo lo demás, desaparecerá la legalidad, desaparecerá el sentido de comunidad y desaparecerá la posibilidad de solucionar cualquier tipo de problema, abriéndose paso en nuestras queridas Españas toda clase de sentimientos negativos de los que serán esclavas las generaciones futuras. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos, quieren un diálogo sereno que desemboque en un pacto. Y este acuerdo aun es posible dentro del marco de una Constitución actualizada y del respeto a las aspiraciones del pueblo catalán. Este diálogo, desde la voluntad de lograr la concordia, debe tener lugar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Estoy seguro que así, y solo así, se alcanzará la paz inmediata, futura y duradera.Por todo lo expuesto, pido a mis leales carlistas que, cualquiera que sean sus sentimientos y sensibilidades, se abstengan de participar en actos de enfrentamiento que puedan producirse, y que ante cualquier conato de violencia ofrezcan, en la medida de sus posibilidades, su mediación. No seamos nosotros los que polaricemos la situación. Debemos de ser la voz de la calma y de la razón. Comprendo las profundas emociones que la situación de hoy puede desencadenar, pero debemos mirar a nuestra Historia y sacar las lecciones que ella nos ofrece. La violencia no lleva a soluciones duraderas.Pido a todos los españoles que miren a su alrededor y comprendan que no existe ningún "ellos" porque todos somos un "nosotros".

Pido a los representantes políticos que tengan la valentía y la grandeza de reconducir la peligrosa situación a la que han llevado a Cataluña y al resto de las Españas, por las vías de la concordia y de la negociación.

Mi profunda solidaridad con quienes están sufriendo las consecuencias del enfrentamiento creado por este clima de tensión.

Dado a 5 de Octubre de 2017

Read more »